Co jsou pelety?

Dřevní pelety (wood pellets) jsou vysoce komprimované výlisky válcovitého tvaru. Jsou vyráběny v různých průměrech, obvykle 6 - 5 mm, s délkou 5 – 40 mm. Pelety jsou vyráběny z dřevního odpadu, obvykle z pilin a hoblin měkkého dřeva, odpadního materiálu při prvotním zpracování dřeva na pilách. Kromě těchto dřevních pelet se v poslední době začínají rozšiřovat i pelety s obsahem jiných surovin než dřeva, především odpadů zemědělských plodin. Dřevní pelety mohou dosahovat různé barvy v závislosti na použitém druhu dřeva (resp. pilin), na kvalitě suroviny (vlhkost, příměs kůry apod.) a na dodržení technologického procesu. Pelety mají například ve srovnání se štěpkou stabilní a nízkou relativní vlhkost (obvykle kolem 10 %), velmi nízký je obsah popela (do 2 %) a nežádoucích chemických látek. Vyrábějí se procesem sušení vstupních pilin a následným lisováním na prstencové nebo ploché matrici. Následná distribuce se provádí buď v pytlích o hmotnosti 10 – 25 kg, v big-bagu o hmotnosti až 1200 kg, anebo volně ložené/sypané pelety. Vyrobené pelety se využívají v široké výkonové škále kotlů, od domácích krbových kamen po velké kotle blokových výtopen. Vzhledem k povaze paliva jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie. Jejich kvalita se posuzuje podle dvou norem, jednak německé DIN plus a jednak podle rakouské ÖNORM M 7135, které určují, jaké musí být složení pelet. Zároveň osvědčení o certifikaci vyrobených pelet podle některé z těchto norem je nezbytné pro export na západní trh a je vyžadováno odběrateli.
Trh s dřevními peletami dnes patří k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejících segmentů energetického odvětví – v posledních letech roste díky zvyšující se poptávce dvouciferným tempem. Koneční zákazníci odebírající pelety se rekrutují jak ze sféry domácností, tak komerční sféry. Společnost GIP je nejen obchodníkem, ale i výrobcem palivových pelet, které produkuje vlastní dceřiná společnost Karpat Pellets, sídlící na Zakarpatské Ukrajině.